Huisregels

Huisregels

Alvorens u bij DermaWork een afspraak maakt, vragen wij uw aandacht én begrip voor onze huisregels. Hierdoor ontstaan er geen vervelende situaties en is voor alle partijen duidelijk hoe het maken of annuleren van afspraken in zijn werk gaat.

Wilt u een afspraak inplannen?

U kunt bij ons afspraken inplannen door middel van telefoon of email. Met het inplannen van afspraken reserveren wij tijd voor uw behandeling. Op het afgesproken tijdstip staan wij, met de juiste middelen en apparatuur, persoonlijk voor u klaar.

Wanneer u een afspraak maakt bij een van onze medewerkers in de salon, krijgt u van ons altijd een afsprakenkaartje mee. Zo kunt u de afspraak makkelijk thuis in uw eigen agenda overnemen. Doe dit zo spoedig mogelijk, zo voorkomt u dat u per ongeluk een dubbele afspraak maakt.

Wij verzoeken u ruim op tijd voor het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Zo kunnen wij voor elke behandeling de tijd nemen die ervoor staat en is er ook ná de behandeling nog tijd voor u. U zorgt er op deze manier voor dat uzelf en andere klanten niet hoeven te wachten.

Komt u, door omstandigheden, later dan de afgesproken tijdstip? Dan wordt in overleg bepaald hoe we uw behandeling kunnen aanpassen aan de resterende tijd.

Bent u verhinderd of wilt u uw afspraak annuleren?

Het kan gebeuren dat door ziekte of een andere onverwachte gebeurtenis een afspraak op het laatste moment niet door kan gaan. Daar hebben wij alle begrip voor. Wij verzoeken u vriendelijk ons in alle gevallen zo snel mogelijk te informeren wanneer u verhinderd bent.

Doet u dit uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip! Dit geeft ons de gelegenheid onze agenda hierop aan te passen en de ruimte die ontstaat weer in te vullen. Als er niet of niet tijdig wordt geannuleerd, houden wij een lege werkruimte en de gereserveerde tijd onbenut.

Is uw afspraak niet of niet op tijd geannuleerd?

Voor het niet of te laat annuleren van een afspraak is de navolgende regeling van kracht:
– Kunt u ons niet tijdig informeren (binnen 24 uur voorafgaand aan de behandeling), dan nemen wij de eerste keer 50% van de kosten van de gereserveerde tijd geheel voor onze rekening, de andere helft rekenen wij geheel aan u door, ongeacht de reden van de annulering.
– Bij een tweede (en elke volgende) keer afmelden of het helemaal niet afmelden, rekenen wij 100% van de gereserveerde tijd aan u door. De totale kosten komen dan voor uw rekening, ongeacht de reden van annulering.
– Deze regeling geldt per kalenderjaar en kent geen uitzonderingen.

Met bovenstaande regeling willen we voorkomen dat we in onze tarieven rekening moeten gaan houden met een percentage uitval, waardoor u ten onrechte meebetaalt aan de annulering door anderen.

Algemene voorwaarden

Algemeen:

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen DermaWork en de klant. Mocht er van deze voorwaarden afgeweken zijn, dan is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Afspraken:

• De klant moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk telefonisch doorgeven aan DermaWork uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de klant deze verplichting niet tijdig of helemaal niet nakomt, mag DermaWork 50% van het gehele honorarium aan de klant berekenen aan het dan geldende uurtarief.

• Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.

• Indien de klant meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de kliniek komt, kan DermaWork de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen.

• DermaWork moet verhindering door overmacht voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.

Verantwoording en eigen risico:

• Alle opdrachten van klant aan DermaWork worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de klant.

• Door opdracht te geven aan DermaWork verklaart klant bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.

• Door opdracht te geven aan DermaWork tot het aanbrengen van PMU verklaart klant tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C, Aids of andere bloed-overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd).

• Tevens verklaart klant dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van DermaWork of derden in gevaar kan brengen.

• Klant verklaart dat zij/hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen en bewust is.

• Klant verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Aansprakelijkheid:

• Klant geeft een opdracht aan DermaWork,  hierbij verklaart DermaWork dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.

• Ondanks dat DermaWork haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren, is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.

• Mocht een Klant een nabehandeling van PMU wensen terwijl DermaWork dit (medisch) niet verantwoord vind, mag DermaWork deze nabehandeling weigeren.

• DermaWork is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is DermaWork niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.

• DermaWork is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor PMU, Klant draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

• Voor het geval DermaWork aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door DermaWork desbetreffende levering  en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

• In het geval van een vertrouwensbreuk is Klant volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

Betaling:

• DermaWork vermeldt de prijzen (inclusief 21% BTW) van alle behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de aangegeven looptijd is of de voorraad strekt.

• De Klant dient de behandeling contant of per bank overboeking te voldoen op de dag van de behandeling.

Garantie:

• DermaWork gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de Keuringsdienst van Waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.

• DermaWork is GGD gecertificeerd, waardoor u als Klant gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen van de LCHV uitgevoerd wordt.

Beschadiging en diefstal:

• DermaWork heeft het recht van de Klant een schadevergoeding te eisen indien de Klant meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

• DermaWork meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

Klachten:

• Indien een Klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van DermaWork en de behandelende specialist. DermaWork zal de Klant binnen veertien werkdagen schriftelijk (per brief of email) antwoord geven.

Recht:

• Op elke overeenkomst tussen DermaWork en de Klant is het Nederlandse recht van toepassing.

• DermaWork mag foto’s/filmpjes op de website  zetten, ten behoeve van reclame/promotie, zonder voorafgaande toestemming van de klant.