Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op álle behandelingen van DermaWork. Wanneer u als klant bij DermaWork een afspraak voor een behandeling maakt, een behandeling ondergaat of al een behandeling heeft ondergaan, gaat u automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Hier kan DermaWork zich ten alle tijden op beroepen. Wij danken u voor uw begrip.

Algemeen

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen DermaWork en de klant. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn, dan is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Afspraken

• De klant moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk telefonisch doorgeven aan DermaWork uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de klant voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag DermaWork 50% van het gehele honorarium aan de klant berekenen. Zie ook de huisregels van DermaWork.

• Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.

• Indien de klant meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, kan DermaWork de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen.

• DermaWork moet verhindering door overmacht voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.

Verantwoording en risico

• Alle opdrachten van klant aan DermaWork worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de klant.

• Door opdracht te geven aan DermaWork verklaart klant bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.

• Door opdracht te geven aan DermaWork tot het aanbrengen van PMU verklaart klant tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C, Aids of andere bloed-overdraagbare ziektes hiervoor niet genoemd).

• Tevens verklaart klant dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van DermaWork of derden in gevaar kan/zal brengen.

• Klant verklaart dat zij/hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen en bewust is.

• Klant verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een toestemmingsformulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Aansprakelijkheid

• Klant geeft een opdracht aan DermaWork,  hierbij verklaart DermaWork dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.

• Ondanks dat DermaWork haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren, is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.

• Mocht een klant een nabehandeling van PMU wensen terwijl DermaWork dit (medisch) niet verantwoord vind, mag DermaWork deze nabehandeling weigeren.

• DermaWork is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is DermaWork niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.

• DermaWork is niet aansprakelijk voor irritaties aan huid of ogen, beschadiging van hoornvlies na aanbrengen van een behandeling in het gelaat, verminkingen of ontstekingen als gevolg van het gebruik van verdovingscreme, klant draagt zelf de verantwoording de nazorg correct na te leven.

• DermaWork is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor PMU, klant draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

• Voor het geval DermaWork aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door DermaWork desbetreffende levering  en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

• In het geval van een vertrouwensbreuk is de klant volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

Betaling

• DermaWork vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de aangegeven looptijd is of de voorraad strekt.

• De klant dient de behandeling contant of per bank overboeking te voldoen op de dag van de behandeling.

Garantie

• DermaWork gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de Keuringsdienst van Waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.

• DermaWork is GGD gecertificeerd, waardoor u als klant gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen van de LCHV uitgevoerd wordt.

Beschadiging en diefstal

• DermaWork heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

• DermaWork meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

Klachten

• Indien een klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van DermaWork en de behandelende specialist. DermaWork zal de klant binnen veertien werkdagen een schriftelijk (per brief of email) antwoord geven.

Recht

• Op elke overeenkomst tussen DermaWork en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.

• In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) gaat de klant akkoord met het bewaren van de gegevens binnen DermaWork; evenals het maken, publiceren en bewaren van voor en na foto’s van Permanente Make Up.

• DermaWork mag foto’s/filmpjes van de klant op de website  zetten, ten behoeve van reclame/promotie, zonder voorafgaande toestemming van de klant.